Запрошуємо на конференцію

Конференція студентів, аспірантів і молодих вчених

«ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І РОЗВИТКУ ВЛАСНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ»

 

30 травня 2018 РОКУ

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Запрошуємо Вас до участі у конференції студентів, аспірантів і молодих вчених на тему "Особливості організації і розвитку власної справи в Україні", яка відбудеться 30 травня 2018р.

Місце проведення конференції: Івано-Франківський коледж ЛНАУ, м. Івано-Франківськ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету:

Костюк Б.А., директор коледжу

Члени оргкомітету:

Кулаєць Г.П., заступник директора коледжу

Голубчак О.М., завідувач економічного відділення

Досин О.М., голова циклової комісії економічних дисциплін

Суп О.В., викладач економічних дисциплін

 

Відповідальний секретар:

Калин В.В. - голова студентського саморядування економічного відділення коледжу.

Робоча мова конференції – українська

Щоб взяти участь у коференції, необхідно до 15 травня 2018 року на електронну адресу conferenkoledg@ukr.net надіслати в електронному вигляді заявку на участь  в конференції, тези доповіді (назва файлу за зразком: Прізвище_Заявка,Прізвище_Назва доповіді).

 

Участь у конференції і публікація тез є безкоштовною.

Участь в конференції очна і заочна.

 

За результатами конференції буде виданий друкований збірник студентських тез.

 

ЗАЯВКА на участь

у конференції

«Особливості організації і розвитку власної справи в Україні»

Прізвище, ім’я та по батькові

Науковий керівник

Науковий ступінь

Вчене звання

Місце роботи (навчання)

Посада

Назва доповіді

Форма участі

очна

заочна

Потреба у збірнику

друкована версія

електронна версія

Контактний телефон

E-mail

Поштова адреса, на яку висилати збірник

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

 

При оформленні просимо дотримуватися

наступних вимог:

  • обсяг тез – до 2 сторінок формату А4;
  • шрифт − Times New Roman, кегль 14;
  • поля – верхнє - 2 см., нижнє - 2 см.,   ліве - 3 см., праве-1,5 см;
  • міжрядковий інтервал – 1,0;
  • абзац – 1,25 см;
  • вирівнювання по ширині;
  • без номерації сторінок;
  • графіки, таблиці та малюнки виконані на компютері або скановані (якісно виконані) заверстуються в текст, не виходячи за поле набору.

 

Порядок викладу матеріалу:

прізвище, ім’я, по-батькові автора;  посада (вирівнювання по правому краю),

- прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника із зазначенням наукового ступеня, ученого звання, посади;

- навчальний заклад;

- назва публікації (по середині, прописні великі літери);

основний текст

Структура тез:

- Вступ

- Виклад основного матеріалу

- Висновки

- Бібліографічний список подається  у кінці тексту в алфавітному порядку з дотриманням встановлених вимог.

 

Тези, що не оформлені відповідно до вимог та не відредаговані, розглядатися не будуть.

 

 

Зразок оформлення тексту тез

 

Антоненко П. Р.

студент 2 курсу економічного факультету,

Науковий керівник: Савчук О.О.

к.е.н., доцент кафедри економіки

Івано-Франківський коледж ЛНАУ

 

 

ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

 

Бібліографічний список

 

  1. Зіновчук В. В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу. Вид. друге : доп. і переробл. /Зіновчук В. В. - К. : Логос, 2001. – 380 с.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

 (067) 1249465 – Голубчак Олег Михайлович

 (050) 6630135 – Досин Оксана Миколаївна

Інформаційний лист.pdf