Загальні положення

 

Статут Львівського національного університету природокористування завантажити
Положення про коледж завантажити
Стратегія розвитку коледжу завантажити
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної (кваліфікаційної)  комісії завантажити
Положення про оцінювання залишкових знань студентів з навчальних дисциплін у формі комплексних контрольних робіт завантажити
Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів завантажити
Положення про організацію освітнього процесу студентів завантажитидодаток
Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм завантажити
Методичні рекомендації з розробки освітньо-професійних програм та навчальних планів завантажити
Інструкція з діловодства  завантажити
Положення про навчання студентів без відриву від виробництва завантажити
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій завантажитидодаток
Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам завантажити
Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) завантажити
Положення про преміювання працівників завантажити
Положення про оплату за навчання студентами завантажити
Положення про куратора академічної групи завантажити
Положення про педагогічну раду завантажити
Положення про академічний рейтинг студентів завантажитидодатки
Правила внутрішнього трудового розпорядку завантажити
Положення про відділення завантажити
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів завантажити
  Положення про циклові комісії завантажити
  Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників завантажити
Положення про етику та академічну доброчесність завантажити
Методичні рекомендації з підтримки принципів академічної доброчесності завантажити
Положення про відділ звʹязків з виробництвом та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників  завантажити
Положення про проведення практики студентів за кордоном завантажити
Положення про організацію та проведення практики у навчальному закладі завантажити
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти завантажити
Положення про організацію контролю якості освітнього процесу та підготовки фахівців завантажити
Положення про Комісію з моніторингу освітньої діяльності та якості вищої освіти завантажити
Положення про індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання завантажити
Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору завантажити
Положення про випускну кваліфікаційну (дипломну) роботу студента завантажити
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі іспиту завантажити
Положення  про організацію самостійної роботи студентів завантажити
Положення  про проведення поточного та семестрового контролю знань завантажитидодаток
Положення  щодо врегулювання конфліктних ситуацій завантажити
Положення  про рейтингову оцінку роботи викладачів завантажити
Положення  про розклад завантажити
Методичні рекомендації щодо організації контролю і атестації із застосуванням дистанційних технологій навчання завантажити
Положення про індивідуальний навчальний план студента завантажити
Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін завантажити
Положення про дистанційне навчання завантажити
Положення про неформальну освіту завантажити