Загальні положення

 

Статут Львівського національного університету природокористування завантажити
Положення про коледж завантажити
Стратегія розвитку кадрового потенціалу завантажити
Стратегія розвитку коледжу завантажити
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної (кваліфікаційної)  комісії завантажити
Положення про оцінювання залишкових знань студентів з навчальних дисциплін у формі комплексних контрольних робіт завантажити
Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів освітнього ступеня бакалавр завантажити
Положення про організацію освітнього процесу студентів завантажити
Методичні рекомендації розробки ОПП завантажити
Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм завантажити
Методичні рекомендації з розробки освітньо-професійних програм та навчальних планів завантажити
Інструкція з діловодства  завантажити
Положення про навчання студентів без відриву від виробництва завантажити
Положення про атестацію здобувачів освіти та роботу екзаменаційних комісій завантажитидодаток
Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам завантажити
Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) завантажити
Положення про преміювання працівників завантажити
Положення про оплату за навчання студентами завантажити
Положення про куратора академічної групи завантажити
Положення про педагогічну раду завантажити
Положення про академічний рейтинг студентів завантажити    додаток
Правила внутрішнього трудового розпорядку завантажити
Положення про відділення завантажити
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів завантажити
  Положення про циклові комісії завантажити
  Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників завантажити
Положення про етику та академічну доброчесність завантажити
Кодекс академічної доброчесності завантажити
Методичні рекомендації з підтримки принципів академічної доброчесності завантажити
Положення про відділ звʹязків з виробництвом та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників  завантажити
Положення про проведення практики студентів за кордоном завантажити
Положення про організацію та проведення практики у навчальному закладі завантажити
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти завантажити
Положення про організацію контролю якості освітнього процесу та підготовки фахівців завантажити
Положення про Комісію з моніторингу освітньої діяльності та якості освіти завантажити
Положення про індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання завантажити
Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору завантажити
Положення про випускну кваліфікаційну (дипломну) роботу студента завантажити
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі іспиту завантажити
Положення  про організацію самостійної роботи студентів завантажити
Положення  про проведення поточного та семестрового контролю знань завантажитидодаток
Положення  щодо врегулювання конфліктних ситуацій завантажити
Положення  про рейтингову оцінку роботи викладачів завантажити, додаток
Положення про індивідуальний план роботи викладача завантажити, додаток
Положення  про розклад завантажити
Методичні рекомендації щодо організації контролю і атестації із застосуванням дистанційних технологій навчання завантажити
Положення про критерії оцінювання знань та вмінь студентів завантажити
Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін завантажити
Положення про дистанційне навчання завантажити
Положення про неформальну освіту завантажити
Положення про інформаційний супровід офіційного веб-сайту  завантажити
Положення про кафедру завантажити 
Положення про критерії, правила і процедури оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр, циклових комісій завантажити
Положення про методичне об'єднання кураторів  завантажити
Положення про навчання студентів без відриву від виробництва  завантажити 
Положення про наглядову раду коледжу завантажити 
Положення про наукове товариство студентів та молодих вчених "Пошук" завантажити 
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації  завантажити 
Положення про індивідуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти  завантажити 
Положення про відкриті заняття завантажити 
Положення про Всеукраїнські конкурси завантажити 
Положення про Всеукраїнські студентські олімпіади завантажити 
Положення про організацію та проведення опитування здобувачів освіти, працівників та стейкхолдерів  завантажити 
Положення про організацію науково-дослідної роботи завантажити 
Положення про перевірку курсових робіт та інших навчальних, науково-методичних робіт на академічний плагіат завантажити 
Положення про первинну профспілкову організацію студентів  завантажити 
Положення про планування і облік навантаження науково-педагогічних працівників завантажити 
Положення про порядок використання коштів передбачених для надання матеріальної допомоги студентам завантажити 
Положення про порядок відпрацювання студентами пропусків завантажити 
Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку студенських квитків  завантажити 
Положення про підготовку та видання методичної та навчальної літератури завантажити 
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність  завантажити 
Положення про процедуру та підстави дипломів та академічних довідок завантажити 
Положення про раду з профспілки правопорушень завантажити 
Положення про Раду студентського самоврядування завантажити 
Положення про рейтинг груп завантажити 
Положення про розгляд звернень студентів  завантажити 
Положення про стипендіальне забезпечення студентів  завантажити 
Положення про студентську соціальну службу завантажити 
Положення про робочу програму навчальної дисципліни завантажити 
Положення про Юридичну консультацію Віртус завантажити 
Положення про атестацію педагогічних працівників  завантажити
Положення про раду роботодавців  завантажити

Накази про введення в дію положень

Наказ №117 від 31.08.2022

Наказ №157 від 04.09.2023