Методична робота

Нормативна база

  Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників завантажити
 План роботи методичної ради завантажити
Положення про Школу молодого викладача завантажити
Положення про науково-методичну раду завантажити
Положення про електронні навчальні видання завантажити

 

 

 

 

 

 

Методична робота

Бути педагогом, значить бути справжнім

реформатором майбутнього України, 

бути апостолом  Правди і Науки.

( Софія Русова) 

     

У контексті модернізації підготовки фахівців фахової передвищої освіти, визнання пріоритетності здобуття якісної освіти, підготовки висококваліфікованих науково - педагогічних кадрів великого значення набуває проблема теоретико-технологічного забезпечення методичної роботи, яка в єдності з іншими напрямами – навчанням, науково-дослідною роботою і вихованням – утворює систему освітньої діяльності вищого навчального закладу.

    З утвердженням гуманістичної освітньої парадигми оновлюється вся система освіти, переглядаються її основні пріоритети і спрямованість. Переорієнтація з освітнього змісту на особистість компетентного викладача, здатного структурувати наукове і практичне знання у найдоцільніші форми його подачі і сприймання студентами”, зумовлює необхідність оновлення існуючих підходів до підготовки науково-педагогічних кадрів, організації методичної роботи у вузі.   

Методична робота у ВСП «Івано-Франківському фаховому коледжі ЛНУП» є складовою частиною навчально-виховного процесу і одним з основних видів діяльності керівників відділень та викладацького складу.

Основною метою діяльності є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу.

Координатором методичної роботи коледжу є методист Богдана Богданівна Баран.

Основними напрямками методичної роботи є:

 • перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
 • створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;
 • організація системи підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів та аспірантів;

 • аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок;
 • вивчення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість студента;
 • організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок психолого-педагогічної та методичної літератури;
 • сприяння у розширенні сфер застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних підручників, посібників, електронних портфоліо, презентацій, тестів та програмного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • допомога у підготовці викладачів до атестації;
 • вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів.

 25 жовтня 2018 року на базі Рогатинського державного аграрного коледжу проводилося засідання обласного методичного об’єднання методистів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Івано-Франківської області.

Згідно плану, з доповіддю «Майстер-клас як одна із форм професіоналізму викладача»,  виступила Баран Богдана Богданівна, методист нашого коледжу.

1 лютого 2023 року викладачі ВСП «Івано-Франківського фахового коледжу ЛНУП» О.М. Бойчук, М.І. Самборська, Н.В. Костюк провели Педагогічний Stand up по використанню інноваційних інтерактивних додатків, сервісів, конструкторів. Спікери виступили з експрес доповідями, де провели Test drive платформ Google document, Google Meet, Google classroom, Book Creator, Mozaik education, Padlet, Learningapps, Wizer me, Lino it, Classtime, генератор QR-кодів та поділилися досвідом їх використання у своїй роботі.

     

Центрами методичної роботи у коледжі є методичний кабінет та циклові комісії. Вся робота педагогічного колективу навчального закладу спрямована на розв’язування основної навчально-методичної проблеми – забезпечення якості підготовки спеціалістів, підготовка конкурентоспроможного фахівця.

В коледжі склалася чітка система організації методичної роботи, яка охоплює всі сторони педагогічної діяльності та сприяє реалізації основної навчально-методичної проблеми.

Головними принципами науково-методичної роботи в коледжі є її оперативність, мобільність, випереджаючий характер, оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм, практична спрямованість.

Завдання науково-методичної роботи:

 • Аналіз ефективного педагогічного досвіду та розробка рекомендацій щодо його  розповсюдження;
 • Оцінка педагогічних знахідок  учителів, навчально-методичних посібників, довідників;
 • Аналіз матеріалів з організації інноваційної діяльності. 

З метою підвищення професійної майстерності викладачів в коледжі використовуються різноманітні форми навчально-методичної роботи:

1) Постійно діючі:

 • групові форми навчально-методичної роботи (методичні об'єднання класних керівників, циклових комісій, які є центрами методичної роботи, вивчення і втілення досягнень теорії та передового досвіду в практику викладання конкретних навчальних предметів/дисциплін, творчі та профільні групи, групи педагогічної майстерності, об'єднання викладачів за інтересами, практикуми та ін.) більш мобільні та динамічні, вони об'єднують педагогів та майстрів виробничого навчання за інтересами;
 • колективні форми навчально-методичної роботи (теоретичні семінари, педагогічні читання, методичні оперативні наради, виставки) покликані сприяти виробленню єдиної педагогічної позиції й підходів до вирішення важливих педагогічних проблем;
 • індивідуальні форми навчально-методичної роботи (наставництво, консультації, стажування, самоосвіта та ін.) відіграють важливу роль у навчально-методичному самовдосконаленні викладачів та майстрів виробничого навчання, оскільки наставництво слід розглядати як важливий напрям навчально-методичної роботи досвідчених викладачів з молодшими викладачами та тими викладачами, які в процесі атестації отримали певні зауваження й рекомендації щодо необхідності вдосконалення своїх знань і вмінь.

2) Епізодичні форми навчально-методичної роботи забезпечують якість проведення в коледжі днів науки і творчості, науково-методичних виставок, презентацій творчих та художніх робіт, конкурсів фахової майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання тощо.

Види навчально-методичної роботи:

а) круглі столи, семінари викладачів щодо проблем реалізації концепції інноваційної освітньої підготовки фахівців та співпраці із роботодавцями з питань працевлаштування випускників;

б) засідання педагогічних, де обговорюють стан і проблеми освітнього процесу в навчальному закладі (відділенні, цикловій комісії) та окреслення альтернативних шляхів їх вирішення;

в) засідання педагогічної ради коледжу, на яких детально аналізують стан і рівень професійної підготовки здобувачів освіти, обговорюють і затверджують перспективний план роботи й розвитку навчального закладу, інноваційний досвід роботи викладачів, їх новітні надбання й досягнення та можливість впровадження в освітній процес коледжу;

г) методологічні й методичні семінари, які сприяють формуванню, накопиченню, виявленню, вивченню, узагальненню та поширенню перспективного педагогічного досвіду;   

д) індивідуальні та групові консультації із завідувачами лабораторій, центрів, відділення, викладачами, з  питань забезпечення якості виконання навчальної, організаційної, методичної та іншої роботи в коледжі

Моніторинг виконання навчально-методичної роботи в коледжі здійснюється шляхом:             

 • заслуховування звітів методичної роботи на педагогічній раді;
 • раді при директору та заступнику директора з навчальної роботи;    
 • заслуховування звітів голів циклових комісій;
 • звітування викладачів перед цикловими комісіями про свою роботу;
 • заслуховування творчих і навчальних звітів педагогів перед педрадою коледжу.

Керівництво і педагогічний колектив перебувають у постійному творчому пошуку продуктивних шляхів вирішення проблеми підготовки висококваліфікованих кадрів для української економіки, нестандартних підходів до організації науково-методичної роботи.