Методична робота

Нормативна база

  Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників завантажити
 План роботи методичної ради завантажити
Положення про Школу молодого викладача завантажити
Положення про науково-методичну раду завантажити
Положення про електронні навчальні видання завантажити

 

 

 

 

 

Методична робота

Бути педагогом, значить бути справжнім

реформатором майбутнього України, 

бути апостолом  Правди і Науки.

( Софія Русова) 

          У контексті модернізації вищої школи, визнання пріоритетності здобуття якісної освіти, підготовки висококваліфікованих науково - педагогічних кадрів великого значення набуває проблема теоретико-технологічного забезпечення методичної роботи, яка в єдності з іншими напрямами – навчанням, науково-дослідною роботою і вихованням – утворює систему освітньої діяльності вищого навчального закладу.

          З утвердженням гуманістичної освітньої парадигми оновлюється вся система вищої освіти, переглядаються її основні пріоритети і спрямованість. Переорієнтація з освітнього змісту на особистість компетентного викладача, здатного структурувати наукове і практичне знання у найдоцільніші форми його подачі і сприймання студентами”, зумовлює необхідність оновлення існуючих підходів до підготовки науково-педагогічних кадрів, організації методичної роботи у вузі.

Методична робота в Івано-Франківському коледжі ЛНАУ є складовою частиною навчально-виховного процесу і одним з основних видів діяльності керівників відділень та викладацького складу.

 

          Основною метою діяльності є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу.

Координатором методичної роботи коледжу є методист Баран Богдана Богданівна.

 

 Основними напрямками методичної роботи є:

 • перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
 • створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;
 • організація системи підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів та аспірантів;
 • аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок;
 • вивчення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість студента;
 • організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок психолого-педагогічної та методичної літератури;
 • сприяння у розширенні сфер застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних підручників, посібників, електронних портфоліо, презентацій, тестів та програмного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • допомога у підготовці викладачів до атестації;
 • вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів.

          Центрами методичної роботи у коледжі є методичний кабінет та циклові комісії. Вся робота педагогічного колективу навчального закладу спрямована на розв’язування основної навчально-методичної проблеми – забезпечення якості підготовки спеціалістів, підготовка конкурентоспроможного фахівця.

          В коледжі склалася чітка система організації методичної роботи, яка охоплює всі сторони педагогічної діяльності та сприяє реалізації основної навчально-методичної проблеми.

          Головними принципами науково-методичної роботи в коледжі є її оперативність, мобільність, випереджаючий характер, оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм, практична спрямованість.

Завдання науково-методичної роботи:

 •     Аналіз ефективного педагогічного досвіду та розробка рекомендацій щодо його  розповсюдження;
 •     Оцінка педагогічних знахідок  учителів, навчально-методичних посібників, довідників;
 •     Аналіз матеріалів з організації інноваційної діяльності. 

    З метою підвищення професійної майстерності викладачів в коледжі використовуються різноманітні форми навчально-методичної роботи:

                                          

1) Постійно діючі:

 

 • групові форми навчально-методичної роботи (методичні об'єднання класних керівників, циклових комісій, які є центрами методичної роботи, вивчення і втілення досягнень теорії та передового досвіду в практику викладання конкретних навчальних предметів/дисциплін, творчі та профільні групи, групи педагогічної майстерності, об'єднання викладачів за інтересами, практикуми та ін.) більш мобільні та динамічні, вони об'єднують педагогів та майстрів виробничого навчання за інтересами;
 • колективні форми навчально-методичної роботи (теоретичні семінари, педагогічні читання, методичні оперативні наради, виставки) покликані сприяти виробленню єдиної педагогічної позиції й підходів до вирішення важливих педагогічних проблем;
 • індивідуальні форми навчально-методичної роботи (наставництво, консультації, стажування, самоосвіта та ін.) відіграють важливу роль у навчально-методичному самовдосконаленні викладачів та майстрів виробничого навчання, оскільки наставництво слід розглядати як важливий напрям навчально-методичної роботи досвідчених викладачів з молодшими викладачами та тими викладачами, які в процесі атестації отримали певні зауваження й рекомендації щодо необхідності вдосконалення своїх знань і вмінь.

2) Епізодичні форми навчально-методичної роботи забезпечують якість проведення в коледжі днів науки і творчості, науково-методичних виставок, презентацій творчих та художніх робіт, конкурсів фахової майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання тощо.

  Види навчально-методичної роботи:

        а) круглі столи, семінари викладачів щодо проблем реалізації концепції інноваційної освітньої підготовки фахівців та співпраці із роботодавцями з питань працевлаштування випускників;

        б) засідання педагогічних, де обговорюють стан і проблеми освітнього процесу в навчальному закладі (відділенні, цикловій комісії) та окреслення альтернативних шляхів їх вирішення;

        в) засідання педагогічної ради коледжу, на яких детально аналізують стан і рівень професійної підготовки здобувачів освіти, обговорюють і затверджують перспективний план роботи й розвитку навчального закладу, інноваційний досвід роботи викладачів, їх новітні надбання й досягнення та можливість впровадження в освітній процес коледжу;

        г) методологічні й методичні семінари, які сприяють формуванню, накопиченню, виявленню, вивченню, узагальненню та поширенню перспективного педагогічного досвіду;   

        д) індивідуальні та групові консультації із завідувачами лабораторій, центрів, відділення, викладачами, з  питань забезпечення якості виконання навчальної, організаційної, методичної та іншої роботи в коледжі.

    Моніторинг виконання навчально-методичної роботи в коледжі здійснюється шляхом:             

 • заслуховування звітів методичної роботи на педагогічній раді;
 • раді при директору та заступнику директора з навчальної роботи;            
 • заслуховування звітів голів циклових комісій;
 • звітування викладачів перед цикловими комісіями про свою роботу;