Методична робота

Нормативна база

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників завантажити
 План роботи методичної ради завантажити
План роботи методичного кабінету завантажити
Положення про Школу молодого викладача завантажити
План роботи школи молодого викладача завантажити
Положення про науково-методичну раду завантажити
Положення про індивідуальний план роботи викладача завантажити
Індивідуальний план роботи викладача завантажити
Положення про електронні навчальні видання завантажити
Положення про атестацію педагогічних працівників (Наказ МОН України) завантажити
Порядок проведення атестації завантажити
Атестація педагогічних працівників завантажити
Список педагогічних працівників, що підлягають черговій атестації у 2024 р. завантажити
Графік засідань атестаційної комісії завантажити
Графік чергової атестації викладачів коледжу завантажити
Накази про підвищення кваліфікації  завантажити 
Плани-графіки про підвищення кваліфікації завантажити 
Договори про підвищення кваліфікації  завантажити 
Графік проходження курсів педагогічних працівників завантажити
Річний план підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних  працівників  завантажити
Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни завантажити
Протоколи засідання атестаційної комісії завантажити

 

 

Методична робота

 

Бути педагогом, значить бути справжнім

реформатором майбутнього України, 

бути апостолом  Правди і Науки.

( Софія Русова)

     

У контексті модернізації підготовки фахівців фахової передвищої освіти, визнання пріоритетності здобуття якісної освіти, підготовки висококваліфікованих науково - педагогічних кадрів великого значення набуває проблема теоретико-технологічного забезпечення методичної роботи, яка в єдності з іншими напрямами – навчанням, науково-дослідною роботою і вихованням – утворює систему освітньої діяльності вищого навчального закладу.

    З утвердженням гуманістичної освітньої парадигми оновлюється вся система освіти, переглядаються її основні пріоритети і спрямованість. Переорієнтація з освітнього змісту на особистість компетентного викладача, здатного структурувати наукове і практичне знання у найдоцільніші форми його подачі і сприймання студентами”, зумовлює необхідність оновлення існуючих підходів до підготовки науково-педагогічних кадрів, організації методичної роботи у вузі.   

Методична робота у ВСП «Івано-Франківському фаховому коледжі ЛНУП» є складовою частиною навчально-виховного процесу і одним з основних видів діяльності керівників відділень та викладацького складу.

Основною метою діяльності є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу.

Координатором методичної роботи коледжу є методист Богдана Богданівна Баран.

Основними напрямками методичної роботи є:

 • перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
 • створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;
 • організація системи підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів та аспірантів;

 • аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок;
 • вивчення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість студента;
 • організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок психолого-педагогічної та методичної літератури;
 • сприяння у розширенні сфер застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних підручників, посібників, електронних портфоліо, презентацій, тестів та програмного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • допомога у підготовці викладачів до атестації;
 • вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів.

 25 жовтня 2018 року на базі Рогатинського державного аграрного коледжу проводилося засідання обласного методичного об’єднання методистів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Івано-Франківської області.

Згідно плану, з доповіддю «Майстер-клас як одна із форм професіоналізму викладача»,  виступила Баран Богдана Богданівна, методист нашого коледжу.

1 лютого 2023 року викладачі ВСП «Івано-Франківського фахового коледжу ЛНУП» О.М. Бойчук, М.І. Самборська, Н.В. Костюк провели Педагогічний Stand up по використанню інноваційних інтерактивних додатків, сервісів, конструкторів. Спікери виступили з експрес доповідями, де провели Test drive платформ Google document, Google Meet, Google classroom, Book Creator, Mozaik education, Padlet, Learningapps, Wizer me, Lino it, Classtime, генератор QR-кодів та поділилися досвідом їх використання у своїй роботі.

     

Центрами методичної роботи у коледжі є методичний кабінет та циклові комісії. Вся робота педагогічного колективу навчального закладу спрямована на розв’язування основної навчально-методичної проблеми – забезпечення якості підготовки спеціалістів, підготовка конкурентоспроможного фахівця.

В коледжі склалася чітка система організації методичної роботи, яка охоплює всі сторони педагогічної діяльності та сприяє реалізації основної навчально-методичної проблеми.

Головними принципами науково-методичної роботи в коледжі є її оперативність, мобільність, випереджаючий характер, оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм, практична спрямованість.

Завдання науково-методичної роботи:

 • Аналіз ефективного педагогічного досвіду та розробка рекомендацій щодо його  розповсюдження;
 • Оцінка педагогічних знахідок  учителів, навчально-методичних посібників, довідників;
 • Аналіз матеріалів з організації інноваційної діяльності. 

З метою підвищення професійної майстерності викладачів в коледжі використовуються різноманітні форми навчально-методичної роботи:

1) Постійно діючі:

 • групові форми навчально-методичної роботи (методичні об'єднання класних керівників, циклових комісій, які є центрами методичної роботи, вивчення і втілення досягнень теорії та передового досвіду в практику викладання конкретних навчальних предметів/дисциплін, творчі та профільні групи, групи педагогічної майстерності, об'єднання викладачів за інтересами, практикуми та ін.) більш мобільні та динамічні, вони об'єднують педагогів та майстрів виробничого навчання за інтересами;
 • колективні форми навчально-методичної роботи (теоретичні семінари, педагогічні читання, методичні оперативні наради, виставки) покликані сприяти виробленню єдиної педагогічної позиції й підходів до вирішення важливих педагогічних проблем;
 • індивідуальні форми навчально-методичної роботи (наставництво, консультації, стажування, самоосвіта та ін.) відіграють важливу роль у навчально-методичному самовдосконаленні викладачів та майстрів виробничого навчання, оскільки наставництво слід розглядати як важливий напрям навчально-методичної роботи досвідчених викладачів з молодшими викладачами та тими викладачами, які в процесі атестації отримали певні зауваження й рекомендації щодо необхідності вдосконалення своїх знань і вмінь.

2) Епізодичні форми навчально-методичної роботи забезпечують якість проведення в коледжі днів науки і творчості, науково-методичних виставок, презентацій творчих та художніх робіт, конкурсів фахової майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання тощо.

Види навчально-методичної роботи:

а) круглі столи, семінари викладачів щодо проблем реалізації концепції інноваційної освітньої підготовки фахівців та співпраці із роботодавцями з питань працевлаштування випускників;

б) засідання педагогічних, де обговорюють стан і проблеми освітнього процесу в навчальному закладі (відділенні, цикловій комісії) та окреслення альтернативних шляхів їх вирішення;

в) засідання педагогічної ради коледжу, на яких детально аналізують стан і рівень професійної підготовки здобувачів освіти, обговорюють і затверджують перспективний план роботи й розвитку навчального закладу, інноваційний досвід роботи викладачів, їх новітні надбання й досягнення та можливість впровадження в освітній процес коледжу;

г) методологічні й методичні семінари, які сприяють формуванню, накопиченню, виявленню, вивченню, узагальненню та поширенню перспективного педагогічного досвіду;   

д) індивідуальні та групові консультації із завідувачами лабораторій, центрів, відділення, викладачами, з  питань забезпечення якості виконання навчальної, організаційної, методичної та іншої роботи в коледжі

Моніторинг виконання навчально-методичної роботи в коледжі здійснюється шляхом:             

 • заслуховування звітів методичної роботи на педагогічній раді;
 • раді при директору та заступнику директора з навчальної роботи;    
 • заслуховування звітів голів циклових комісій;
 • звітування викладачів перед цикловими комісіями про свою роботу;
 • заслуховування творчих і навчальних звітів педагогів перед педрадою коледжу.

Керівництво і педагогічний колектив перебувають у постійному творчому пошуку продуктивних шляхів вирішення проблеми підготовки висококваліфікованих кадрів для української економіки, нестандартних підходів до організації науково-методичної роботи.