Заочне відділення

 

          Заочний відділ є одним із структурних підрозділів коледжу. Його діяльність полягає в забезпеченні централізованого керівництва і контролю за навчально-виховною роботою зі студентами заочної форми навчання.

          Підготовка студентів за заочною формою навчання здійснюється за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра. (Прийом студентів здійснюється на базі повної загальної середньої освіти або диплому кваліфікованого робітника).

          Головною метою заочного відділення є вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення підготовки висококваліфікованих  кадрів. Свою роботу заочне відділення проводить за дорученням директора та заступника директора з навчальної роботи. Керівництво діяльністю заочного відділення здійснює завідувач відділення.

          У своїй діяльності заочне відділення керується законами, наказами та іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку коледжу, розпорядженнями і наказами директора коледжу.

          Структура заочного відділення затверджується директором коледжу (за пропозицією заступника директора з навчальної роботи і завідувача відділення) відповідно до  завдань, що стоять перед відділенням, вона включає наступні посади:

 • завідувач відділення
 • секретар відділення

          Головною метою заочного відділення є задоволення соціальних потреб з підготовки кваліфікованих кадрів.

          Діяльність заочного відділення включає виконання:

 • організацію і контроль за виконанням навчальних планів і програм;
 • складання графіків навчального процесу, розкладу міжсесійної роботи, розкладу навчально-екзаменаційної сесії, контоль за їх виконанням;
 • складання звітів встановленої форми;
 • складання інформації про хід екзаменаційної сесії, контингент студентів;
 • оформлення довідок-викликів студентам заочної форми навчання на період сесії, на підготовку до виготовлення  та захисту дипломного проекту (роботи);
 • підготовку до виготовлення  та захисту дипломного проекту (роботи);
 • контроль присутності студентів на сесії;
 • підготовка документації для роботи державних кваліфікаційних комісій;
 • контроль за підготовкою анкет для формування навчальною частиною бази даних студентів-випускників;
 • оформлення додатків до дипломів, облік та видача документів (виклики, залікові книжки, довідки та додатки до дипломів);
 • проведення нарад зі старостами академічних груп (старостатів), виробничих зборів зі студентами з питань організації навчального процесу;
 • формування академічних груп, призначення старост академічних груп, контроль за веденням журналів обліку роботи академічної групи;
 • підготовка та оформлення екзаменаційних відомостей та журналів успішності;
 • забезпечує підготовку наказів щодо оформлення академічної відпустки, відпустки по догляду за дитиною, зміну прізвища, продовження терміну складання сесії, відрахування зі складу студентів, про допуск до захисту дипломного проекту (роботи), присвоєння кваліфікації тощо;
 • підготовка розпорядження про переведення студентів на наступний курс;
 • контроль за своєчасною оплатою вартості навчання студентами контрактної форми навчання;

З повагою, завідувач відділення, Мельник Уляна Василівна.