Правила внутрішнього розпорядку

Івано-Франківського фахового коледжу Львівського національного університету природокористування

1. Загальні положення.

              1.1. Правила внутрішнього розпорядку регламентують основні права та обов'язки, норми поведінки i взаємовідносин для викладачів, студентів i працівників Коледжу. Крім цього, правилами зумовлюється організація i тривалість робочого дня співробітників i студентів, міри заохочення i покарання членів колективу.

              1.2. Правила поведінки студентів коледжу розроблені на підставі Положення про коледж, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Положення про організацію освітнього процесу, які регламентують навчальну, наукову та виховну роботу студентів у закладах освіти України.

              1.3. Основним завданням Правил є створення оптимальних умов для оволодіння студентами своєю професією, формування соціально зрілої, творчої особистості, виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян України, формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, забезпечення високих морально-етичних норм співжиття, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги між студентами, викладачами та співробітниками Коледжу.

              1.4. Незнання Правил не звільняє від їх виконання та не знімає дисциплінарної відповідальності за їх порушення.

              1.5. Виконання Правил обов'язкове для всіх студентів.

              1.6. Зміни та доповнення до цих правил вносяться директором Коледжу.

              1.7. Правила внутрішнього розпорядку Івано-Франківського фахового коледжу ЛНУП складені на основі типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних вищих навчальних закладів (затверджені наказом Міністра освіти і науки України №455 вiд 20.12.93 р.), Положення про коледж, у відповідності з діючим законодавством i нормами КЗПП.

              1.8. Усi питання, пов’язані iз застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв'язує директор та адмiнiстрацiя Коледжу, в межах наданих їм повноважень.

              1.9. Правила обов'язкові до виконання викладачами, студентами і всіма іншими особами, що працюють або знаходяться на території Коледжу.

              1.10. Правила внутрішнього розпорядку повинні сприяти дотриманню навчальної дисципліни, раціональному використанню навчального часу, поліпшенню якості навчального процесу.

 

   2. Основні права студентів, що навчаються в Коледжі.

          2.1. Студенти, що навчаються в Коледжі мають право на:

 • вибір форми навчання;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою базами, бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, лікувальних та інших підрозділів Коледжу;
 • участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 • моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 • безкоштовне користування бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів;
 • участь в обговоренні і вирішенні найважливіших питань діяльності Коледжу, зокрема через громадські організації і органи управління Коледжу;
 • представляти свої роботи для публікації;
 • оскарження наказів і розпоряджень адміністрації Коледжу у встановленому законодавством України порядку;
 • пільги соціального характеру, що надаються тим, хто навчається в Коледжі відповідно до чинного законодавства;
 • переходити з однієї спеціальності або напряму підготовки на іншу спеціальність або напрям підготовки в межах Коледжу в порядку, передбаченому нормативними документами Коледжу.

              2.2. Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України.

3. Обов'язки осіб, які навчаються у Коледжі

              3.1. Студенти, що навчаються в Коледжі зобов’язані:

 • виконувати розпорядження викладачів, адміністрації;
 • дотримуватися законодавства про освіту, Статуту та правил внутрішнього розпорядку Коледжу;
 • систематично i глибоко оволодівати теоретичними знаннями i практичними навичками за обраною спеціальністю;
 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;
 • відвідувати обов’язкові навчальні заняття i виконувати у встановлені терміни усі види завдань, передбачені навчальними планами i програмами;
 • дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Коледжу та правил поселення й проживання в гуртожитку Коледжу;
 • акуратно відноситися до власності Коледжу (інвентар, навчальне обладнання, книги, прилади, приміщення), а також до своїх документів (студентський квиток, залікова книжка, індивідуальний навчальний план, перепустка до гуртожитку, читацький квиток тощо). Без дозволу адмiнiстрацiї нічого не виносити iз лабораторій, навчальних та інших приміщень;
 • дотримуватися норм етики і моралі, вести себе з честю, утримуватись вiд дiй, якi б заважали іншим студентам чи працівникам Коледжу виконувати свої службовi обов'язки.
 • дотримуватись класичного стилю у виборі одягу під час навчально-виховного процесу;
 • підтримувати чистоту i порядок в приміщеннях, дотримуватися морально-етичних правил поведінки і спілкування;
 • у разі пропуску занять студенти зобов’язані повідомити про це методиста або адміністрацію, вказавши причини пропуску занять.

              3.2. У разі нанесення збитку майну Коледжу (зокрема майно третіх осіб, за яке Коледж несе відповідальність) студент або інша особа, що навчається в Коледжі відшкодовує його в порядку, передбаченому чинним законодавством України.