Кафедра агрономії

Загальна інформація

Адреса кафедри: 76492 м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 11, кабінет 104а

Тел.: 0502217824

Електронна пошта: agroifclnau@lnau.edu.ua

Завідувач кафедри:

Чумбей Володимир Васильович – кандидат сільськогосподарських наук


Склад кафедри

          Чумбей Володимир Васильович – кандидат сільськогосподарських наук

Викладає дисципліни: «Генетика, селекція та насінництво  польових культур», «Програмування врожаїв»

          Електронна пошта: agro_pl@ukr.net

 

          Кухній Леся Степанівна – кандидат економічних наук.

Викладає дисципліни: «Економіка»

          Електронна пошта:4yjolja@gmail.com

 

          Костюк Богдан Андрійович – кандидат сільськогосподарських наук.

Викладає дисципліни: «Технології закритого грунту», «Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва»

          Електронна пошта: agrarcol@ukr.net

 

          Вихованець Віктор Ярославович – кандидат сільськогосподарських наук.

Викладає дисципліни: «Технологія зберігання та переробка сільськогосподарської продукції», «Захист рослин».

          Електронна пошта: viktor8468@ukr.net

 

         Танчак Семен Петрович – доктор сільськогосподарських  наук, професор

Викладач дисципліни: «Землеробство з основами ґрунтознавства та геології», «Екологія грунтів».

          Електронна пошта: volodimirzherebko@gmail.com

 

          Орловський Руслан Михайлович – кандидат сільськогосподарських наук.

Викладає дисципліни: «Агрохімія, система застосування добрив», «Біотехнології», «Рослинництво», «Основи наукових досліджень»

          Електронна пошта: ruslanorlovsky@ukr.net

 

          Войтюк С.Д. – викладач вищої категорії

Викладач дисципліни: «Радіобіологія».

          Електронна пошта: felikkaterina@ukr.net

 

         Кустов В.В. – викладач вищої категорії

Викладач дисципліни: «Тваринництво»

          Електронна пошта: аtaman1977@ ukr.net


Навчальна робота

Освітня програма "Агрономія"

Силабуси дисциплін

План роботи кафедри агрономії

Графік проведення консультацій викладачами кафедри

Графік проведення відкритих занять

Графік взаємовідвідування занять

 

Про кафедру

Творче кредо:

«Ми виховуємо та навчаємо не носія знаньа людину,

 яка може жити в суспільстві і приносити йому користь»

В.Сухомлинський

          Кафедра агрономії є базовим навчально-науковим структурним підрозділом Івано-Франківського коледжу ЛНАУ, забезпечує виконання освітньої програми за першим бакалаврським рівнем освіти та проводить підготовку креативно - мислячих і конкурентоспроможних фахівців у сфері агрономії, які вміють вирішувати наукові, навчальні, виробничі завдання на основі використання сучасних методів, методик та технологій; усвідомлюють свою соціальну відповідальність; здатних швидко адаптуватись до вимог сучасного агробізнесу.

          Функціональна діяльність кафедри  полягає в системному підході до надання освітніх послуг та забезпечення якісної підготовки фахівців-агрономів для виконання основної стратегічної місії агронома – забезпечення продовольчої безпеки держави.

          Професорсько-викладацький склад кафедри проводить дослідження з вивчення новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур. Результати цих досліджень апробуються, висвітлюються та публікуються у наукових виданнях, а також виданнях, зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах даних, у збірниках тез студентських науково - теоретичних та практичних конференціях.

          Наукова тема кафедри: «Енерго та ресурсоефективні технології у аграрному секторі»

Наші цілі:

  • підвищення вимог до педагогічної діяльності викладачів фахових дисциплін;
  • самоосвіта та самовиховання професійних якостей та вироблення індивідуального стилю викладача;
  • впроваджувати в педагогічну практику досконалішої методики навчання, інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують підвищення якості надання освітніх послуг;
  • активізувати пізнавальну діяльність студентів, розвивати їхні розумові та комунікативні здібності;
  • здійснювати науково-дослідницьку роботу із залученням молодих вчених та студентів;
  • налагодити міжнародні зв'язки з провідними вищими навчальними закладами, науковими установами та організаціями.

Матеріально-технічна база