Структура коледжу

Структурні підрозділи коледжу створені відповідно до чинного законодавства України та головних завдань діяльності Коледжу і функціонують відповідно до окремих положень, що розроблені Коледжем і затверджені директором.

Основні структурними підрозділами коледжу є кафедри, відділення, циклові комісії, бібліотека, лабораторії, навчально-виробничі майстерні, гуртожиток, колекційно-дослідне поле та інші підрозділи.

- відділення денної форми навчання:

  1. Технологічне - спеціальності: Агрономія, Харчові технології, Екологія, Садово-паркове господарство.
  2. Економічне – спеціальності: Фінанси, банківська справа та страхування, Менеджмент, Комп'ютерні науки.
  3. Юридичне – спеціальності: Право, Геодезія та землеустрій.

- заочне відділення із спеціальностей: Агрономія, Харчові технології, Фінанси, банківська справа та страхування, Менеджмент, Екологія, Садово-паркове господарство, Право;

- відділення бакалаврату - спеціальності: Агрономія, Садово-паркове господарство.

Керівники структурних підрозділів призначаються на посаду директором Коледжу з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Керівництво відділенням здійснює завідувач. Завідувач відділення призначається на посаду директором Коледжу за погодженням з педагогічною радою з числа педагогічних працівників, які мають ступінь магістра (спеціаліста).

Завідувач відділення забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм, навчальних предметів і дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів, забезпечує освітній процес розкладами занять, графіками роботи викладачів, координує виконання планів навчально-виховної роботи, веде облік студентів денної і заочної/дистанційної форми навчання, здійснює заходи з контролю освітнього процесу тощо. Повноваження завідувача відділення визначаються положенням про відділення Коледжу.

- кафедри: «Агрономії», «Садово-паркове господарство»;

- циклові методичні комісії (випускові);

Циклова комісія провадить освітню, методичну діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією), групою спеціальностей (спеціалізацій) однієї або споріднених галузей, може проводити дослідницьку, творчу, мистецьку діяльність за певною дисципліною (групою дисциплін).

Циклова комісія створюється, якщо до її складу входять не менше п’яти педагогічних працівників. Голова циклової комісії призначається директором Коледжу за погодженням з педагогічною радою з числа педагогічних працівників, які мають ступінь магістра (спеціаліста) і стаж педагогічної роботи не менш як п’ять років.

Голова циклової комісії забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів циклової комісії.

Бібліотека коледжу є навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом ВСП «Івано-Франківського фахового коледжу ЛНУП», який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес коледжу і діє на підставі «Положення про бібліотеку ВСП «Івано-Франківського фахового коледжу ЛНУП». Статус бібліотеки визначається Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу». Обслуговує  бібліотека  понад 1272 читачів, щодня  її відвідують до 50-60 читачів. Видача літератури за рік  становить понад двадцять вісім тисяч книг з різних галузей знань.

Особливу увагу приділяється, перш за все, якості формуванню і всебічному використанню книжкового фонду. Фонд бібліотеки – 29197 примірник. Щорічно бібліотека передплачує 33 назви періодичних видань за профілем закладу освіти.

- підрозділи для забезпечення навчально-виховного процесу та соціально-побутових умов (колекційно-дослідне поле, навчально-виробничі майстерні, бібліотека, спортивно-оздоровчий комплекс, їдальня, буфет, гуртожиток);

- для проведення навчальної, конструкторської, дослідницької, творчої та гурткової роботи створюються кабінети та лабораторії, передбачені навчальними планами.