Кафедра садово-паркового господарства

Загальна інформація

Адреса кафедри: 76492 м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 11, кабінет 104а

Тел.: 0982623164

Електронна пошта: sbytna.margaryta@fclnup.if.ua

Завідувач кафедри:

 Сбитна Маргарита Вікторівна – кандидат сільсько-господарських наук


Склад кафедри

 

Сбитна Маргарита Вікторівна – кандидат сільсько-господарських наук

Викладає дисципліни: Будівництво та експлуатація садово-паркових об'єктів.

Електронна пошта: sbytna.margaryta@fclnup.if.ua

 

Коновальчук Валерій Костянтинович  – кандидат сільськогосподарських наук.

Викладає дисципліни: Парковпорядкування.

          Електронна пошта: v9252849@gmail.com

 

Копер Надія Євгенівна – кандидат географічних наук.

Викладає дисципліни: Метеорологія, Урбоекологія та фітомеліорація.

          Електронна пошта: kopernadya@gmail.com

 

Кацуляк Юрій Дмитрович – кандидат сільськогосподарських наук.

Викладає дисципліни: Розсадники декоративних культур; Рекреаційне лісівництво; Лісівництво; Основи лісоексплуатації.

          Електронна пошта: maryanasishuk@gmail.com

 

Бабенко Антоніна Іванівна - кандидат сільськогосподарських наук.

Викладає дисципліни: Грунтознавство.

          Електронна пошта: babenkoantonina@ukr.net

 

Чуй Ольга Василівна - кандидат біологічних наук.

Викладає дисципліни: Ботаніка; Фізіологія рослин; Декоративна дендрологія.

          Електронна пошта: 4yjolja@gmail.com 

 

Смірнова Ніна Степанівна - спеціаліст

Викладає дисципліни: Луківництво і газони, Садово-паркове будівництво, Організація робіт в садово-парковому господарстві.

Електронна пошта: nina09876@ukr.net

 

Гаврилів Юрій Львович - кандидат технічних наукт

Викладає дисципліни: Креслення.

Електронна пошта: meson1959@gmail.com

 

Кравець Володимир Вікторович - кандидат технічних наук

Викладає дисципліни: Безпека життєдіяльності та охорона праці

Електронна пошта: vladkravetsphd@gmail.com

 

Яцишин Олег Михайлович - спеціаліст

Викладає дисципліни: Лісові культури.

Електронна пошта: olegyatsyshyn55@gmail.com


Навчальна робота

Освітня програма 2023

Силабуси дисциплін

План роботи кафедри Садово-паркового господарства

Графік консультацій викладачами кафедри

Теми кваліфікаційних та курсових робіт


Про кафедру

          Сучасне садово-паркове господарство – перспективна галузь, така, що швидко та динамічно розвивається та передбачає використання не лише творчого підходу, але й сучасних технологій та світового досвіду.

          Всупереч поширеній думці, створення саду або парку – це не лише розташування рослин на місцевості, а багатогранний процес, який починається з аналізу ґрунту і включає в себе різноманітні складові: від планування до посадки рослин і спостереження за їх ростом і розвитком. Розробка освітньої програми Садово-паркове господарство спеціальності 206 Садово-паркове господарство та відкриття в 2018 році відповідної кафедри  обумовлене необхідністю в фахівцях в зазначеній галузі і затребуваністю їх на ринку праці.

          Кафедра садово-паркового господарства є базовим навчально-науковим структурним підрозділом Івано-Франківського коледжу ЛНАУ, забезпечує виконання освітньої програми за першим бакалаврським рівнем освіти та проводить підготовку креативно - мислячих і конкурентоспроможних фахівців у сфері садово-паркового господарства, які вміють вирішувати наукові, навчальні, виробничі завдання на основі використання сучасних методів, методик та технологій; усвідомлюють свою соціальну відповідальність; здатних швидко адаптуватись до вимог сьогодення.

          Функціональна діяльність кафедри  полягає в системному підході до надання освітніх послуг та забезпечення якісної підготовки фахівців  садово-паркового господарства для виконання  наступних завдань: вирощування садивного і посівного матеріалу в розсадниках та оранжереях, виконання робіт по благоустрою, озелененню і ландшафтному дизайну, здійснення робіт по проектуванню парків та парковпорядкуванню.

          Якісну підготовку фахівців забезпечує потужний склад науково-педагогічних працівників, з яких 1- доктор наук,  10 -  кандидати наук.

         Під керівництвом викладачів кафедри садово-паркового господарства здійснюється діяльність наукового гуртка «Сучасне озеленення».

                Основні завдання кафедри:

  •     впровадження в педагогічну практику  інноваційних педагогічних  технологій, що забезпечують підвищення якості надання освітніх послуг;

• удосконалення змісту навчання та забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі, сучасною навчально-методичною літературою та електронними навчальними ресурсами;
• проходження студентами виробничої та навчальної практики на базах вітчизняних та закордонних провідних підприємств;
• залучення студентів до наукових досліджень;
• висвітлення  результатів наукових досліджень у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях;
• налагодження міжнародних зв'язків з провідними вищими навчальними закладами, науковими установами та організаціями.


Новини кафедри

06.03.2024

Кафедра Садово-паркового господарства Івано-Франківського фахового коледжу ЛНУП успішно пройшла акредитацію Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та 27 лютого 2024 року отримала відповідний сертифікат для освітньо-професійної програми «Садово-паркове господарство» освітнього рівня «Бакалавр».
Висловлюємо щиру подяку усім, хто був залучений до акредитаційного процесу: адміністрації коледжу, викладачам, студентам та стейкхолдерам.

 

 

24.01 2024

Розгляд проекту освітньо-професійної програми «Садово-паркове господарство»

Сьогодні відбулося засідання кафедри садово-паркового господарства, на якому були присутні члени робочої групи з розробки освітньо-професійної програми та науково-педагогічні працівники коледжу, які забезпечують освітній процес на цій освітній програмі. Предметом зустрічі було розгляд проекту освітньо-професійної програми «Садово-паркове господарство» на 2024 рік.

Важливим в процесі навчання майбутніх фахівців бакалаврів є опанування ними сучасних знань і навичок в галузі садово-паркового господарства. Зважаючи на це, попередньо робоча група у співпраці з кафедрою провели моніторинг аналогічних освітніх програм інших навчальних закладів та вимог ринку праці до відповідних фахівців. Результати проведеної роботи дали можливість визначити зміни, які можна впровадити для покращення змісту і структуру освітньої програми.

Зокрема, учасники засідання розглянули цілі, перелік компетентнстей та програмні результати навчання освітньої програми. Обговорили перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічну послідовність. В процесі дискусії розглянули структуру кредитів, що виділяються на обов’язкові, вибіркові компоненти і на практичну підготовку, в результаті чого структура була змінена.

На завершення учасники засідання одностайно підтримали, що необхідність вдосконалення освітньої програми активізує критичну і творчу роботу над нею, підвищує її конкурентоспроможність,що здійснюється в коледжі на постійній основі.

У жовтні студенти другого і третього курсів спеціальності садово-паркове господарство відвідали розсадник декоративних рослин «У Петровича». Викладачі і студенти мали можливість ознайомитися з особливостями вирощування декоративних рослин для саду та присадибних ділянок. Перебуваючи в розсаднику, студенти ознайомилися з проектами озеленення різних місцевостей, що були реалізовані даною фірмою. Весь садивний матеріал добре доглянутий старанними працівниками. Проведений час у розсаднику залишив приємні враження у майбутніх фахівців нашого коледжу.

 

 

Актуальні проблеми ботаніки та екології

28 вересня студенти Івано-Франківського фахового коледжу Львівського національного університету природокористування взяли участь у триденній Міжнародній конференції молодих учених "Актуальні проблеми ботаніки та екології" організаторами якої були кафедра біології та екології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного.
Студенти мали можливість прослухати пленарні лекції та секційні доповіді молодих науковців у різних галузях ботаніки, мікології, дендрології, ландшафтної архітектури та екології.

Дбаємо про майбутнє України вже сьогодні!

30 травня 2023 року на базі коледжу відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція на тему «CТРАТЕГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА». До роботи конференції долучилися ВНЗ з цілої України. Учасники конференції, серед яких доктори с/г наук, кандидати економічних наук, викладачі та аспіранти підняли важливі питання, які дають повний опис шляхів розвитку України після Перемоги та впровадження новітніх методів викладання в освіті. За підсумками конференції видано збірник тез доповідей. Дякуємо учасникам та організаторам конференції за активну роботу.

ВІТАЄМО НОВИХ БАКАЛАВРІВ ІЗ УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

20 червня 2023 року під головуванням директора коледжу відбувся захист кваліфікаційних робіт бакалаврів денної форми навчання спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». На захист були представлені 14 робіт різноманітної тематики. Усі роботи, окрім новизни та актуальності, мають ще й практичну цінність.

Екзаменаційна комісія відмітила достатній рівень представлених на захист робіт, всі вони оцінені на «відмінно» та «добре».

Вітаємо нових бакалаврів із успішним захистом кваліфікаційних робіт. Бажаємо їм здоров’я, успіхів в подальшому професійному та творчому зростанні, не зупинятися на досягнутому, навчатися далі, опановувати нові знання та професії.

28 березня 2023 року кафедра садово-паркового господарства провела відкрите засідання по обговоренню проекту освітньо-професійної програми «Садово-паркове господарство». В обговоренні взяли участь гарант освітньої програми і  завідувач кафедри Бобошко-Бардин І.М., викладачі кафедри та студенти даної спеціальності та потенційні роботодавці. Дискусія відбулася з Шиян Галиною Григорівною – завідувачем зоолого-рослинницьким відділенням Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції та Шинкарук Галиною Василівною – заступником директора з навчально-методичної  роботи Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. І.М. Бобошко-Бардин звернула увагу учасників засідання на особливості співпраці викладачів кафедри, студентів та представників роботодавців щодо покращення підготовки майбутніх фахівців. Учасники засідання акцентували увагу на особливостях практичної підготовки студентів в сучасних умовах та роботи над науковими дослідженнями. В ході зустрічі відбувся обмін думками стосовно змісту освітньо-професійної  програми.


 

24 березня 2023 року студенти - бакалаври спеціальності «Садово-паркове господарство» взяли участь в щорічній студентській науково-практичній конференції на тему «Енергетична та харчова безпека України», яка проходила в Івано-Франківському фаховому коледжі ЛНУП. З доповідями і презентаціями виступили Семанюк Софія, студентка третього курсу з доповіддю на тему: «Екологічна безпека та наслідки вирощування енергетичних культур», науковим керівником якої є викладач професійних дисциплін коледжу Мацюк Любов Романівна, студент третього курсу з доповіддю на тему: «Технологія виготовлення солом’яних пелет», науковим керівником якої є викладач кафедри агрономія кандидат сільськогосподарських наук Орловський Руслан Михайлович.

Соколов Андрій, студент другого курсу з доповіддю на тему: «Перліт-сучасний утеплювальний матеріал», науковим керівником якого є викладач кафедри садово-паркове господарство кандидат біологічних наук Чуй Ольга Василівна.

Усі присутні взяли активну участь в обговоренні представлених доповідей і узагальненні висновків для вирішення цих проблем. По завершенні конференції відбулася урочиста частина з вручення доповідачам дипломів за участь в конференції.         


23 березня 2023 року відбулася зустріч студентів спеціальності «Садово -паркове господарство» з Кочмар Мар’яною Ігорівною,  потенційним роботодавцем, власницею садового центру  «Королівський сад»., який розташований у селі Загвізді. На зустріч також був запрошений директор коледжу Костюк Б.А., який висловив щиру подяку Мар’яні Ігорівні, що приділила для наших студентів свій дорогоцінний час та поділилася корисною інформацією. Мар’яна Ігорівна розповіла про особливості роботи ландшафтного дизайнера, про проектування та  реалізацію проектів, про озеленення території та догляд за нею. 

 


21 березня 2023 року студентами груп СП-11(б) та СП-2(б) під керівництвом викладачів Мацюк Л.Р. і Трушик В. І. проведено благоустрій та озеленення території коледжу, а саме висаджено декоративні рослини на клумбах, підстрижено та сформовано крони чагарникових та деревних насаджень.


Викладачка коледжу, кандидат фізико-математичних наук Тетяна Бойчук за результатами відбору отримала грант на дослідження в університеті Валенсії (Іспанія). Університет Валенсії - третій за рейтингом в Іспанії та входить в двадцятку кращих університетів Європи. В рамках отриманого гранту передбачено проведення досліджень функціональних матеріалів для альтернативної енергетики. Радіємо здобутками наших викладачів!

 


1-го листопада студенти спеціальностей «Садово-паркове господарство» і «Екологія» та викладачі коледжу Караванович Х.Б, Мельник Ю.Ю, Мацюк Л.Р. провели пізнавальне заняття у Івано-Франківській міській дитячій екологічній станції. Під час заняття студенти ознайомилися з історією створення станції та парників які розташовані на території та започатковані польським паном. Рослини, які вирощуються у парниках ідуть на озеленення території міста, шкіл та садочків . Також на території є компостна яма, куди звозять опале листя з територій навчальних закладів для перегною.
Ознайомилися з принципами сівозміни сільськогосподарських культур.

22 вересня студенти спеціальності «Садово-паркове господарство» СП-1(б), СП-2(б) груп разом з викладачами Трушик В. І. та Мацюк Л. Р. відвідали ДП «Івано-Франківський лісовий селекційно-насіннєвий центр», який знаходиться у с. Остриня, Тлумацького району.   На базі підприємства було проведене ознайомчо-практичне заняття з дисциплін «Квітникарство» та «Організація робіт в садово-парковому господарстві», на якому студенти мали змогу ознайомитися з саджанцями декоративно-листяних порід, основних лісотворних порід та з квітковими рослинами для внутрішнього та зовнішнього озеленення. Старший майстер пані Зоряна, розповіла про особливості вирощування посадкового матеріалу, як з відкритою так і з закритою кореневою системою, зберігання насіннєвого матеріалу та пересадку рослин у відкритий ґрунт, догляд за ними. Також на території Івано-Франківського ЛСНЦ закладений дендропарк з великою кількістю аборигенних та інтродукованих деревних рослин. Студенти були зацікавлені та охоче погодились повернутися у статусі практикантів для проходження технологічної та переддипломної практик.


23 червня 2021 року в Івано-Франківському коледжі ЛНАУ відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Садівництво в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку».

Конференція розпочалася зі вступного слова-привітання директора коледжу, заслуженого працівника сільського господарства України, кандидата с.-г. наук Костюка Богдана Андрійовича, який наголосив на важливості проведення такого наукового заходу та побажав усім плідної праці.

В роботі конференції взяли участь провідні науковці, професори,  доценти, викладачі, студенти. Учасники конференції обмінялися досвідом та науковими здобутками в галузі садівництва.

Особливу зацікавленість та обговорення в учасників викликали доповіді:

  • Семена Петровича Танчика, доктора с.-г. наук, професора, завідувача кафедри землеробства та гербології НУБіП, на тему «Особливості обробітку ґрунту при закладанні та догляді за садом»;
  • Мирослава Васильовича Яковина, заступника директора ФГ «Нові Сади», на тему «Сучасний стан садівництва в західному регіоні України»;
  • Ігоря Володимировича Дидіва, кандидата с.-г. наук, доцента кафедри садівництва та овочівництва ім. І.П.Гулька, Львівського НАУ, на тему «Використання нових комплексних мінеральних добрив нітроамофоска –М в галузі садівництва і овочівництва»;
  • Володимира Сергійовича Бурлака, кандидата с.-г. наук, заступника директора з виховної роботи, ВСП Городищенського фахового коледжу Уманського національного університету садівництва, на тему «Сучасні системи захисту яблуні від хвороб»;
  • Валерія Костянтиновича Коновальчука, кандидата с.-г. наук, доцента, завідувача кафедри садово-паркового господарства, Івано-Франківського коледжу Львівського НАУ, на тему «Генетичні ресурси рослин з роду  Vaccinium» та інтродукція і введення їх в культуру в Україні;
  • Іванни Семенівни Рожко, кандидата с.-г. наук, доцента кафедри садівництва та овочівництва ім.. І.П.Гулька, Львівського НАУ, на тему «Екологізація виробництва ягідних культур шляхом застосування біоресурсів»;
  • Романа Васильовича Ільчука, доктора с.-г. наук, професора кафедри садівництва та овочівництва ім. І.П.Гулька, Львівського НАУ, на тему «Випробування нових органічних добрив та біопрепаратів в технології вирощування картоплі в умовах Карпатського регіону»;
  • Ольги Йосипівни Дидів, кандидата с.-г. наук, доцента, завідувача кафедри садівництва та овочівництва ім.. І.П.Гулька, Львівського НАУ, на тему «Урожайність і якість капусти цвітної в залежності від норм складних мінеральних добрив нітроамофоска –М»;
  • Надії Михайлівни Стороженко, викладача  ВСП Боярського фахового коледжу НУБіП, на тему «Інноваційна стратегія в розвитку плодоовочівництва»

Конференція пройшла на високому науковому рівні, викликала зацікавленість та жваве обговорення зі сторони всіх учасників.


 

В вересні 2020 року у відповідності до вимог освітньої програми «Садово-паркове господарство» на колекційно-дослідному полі Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету була створена навчальна оранжерея квітництва і фітодизайну. Саме на ділянці оранжереї площею 1 га, восени минулого року, студенти спеціальності «Садово-паркове господарство» разом з викладачем дисципліни «Квітництво» Трушик Вірою Ігорівною висадили близько 2 млн. штук цибулин тюльпанів різних сортів. Під час усього періоду росту тюльпанів студенти проводять різноманітні дослідження, зокрема, визначають їх стійкість до пошкоджень шкідниками і ураження хворобами, вивчають застосування системи захисних заходів із урахуванням фітосанітарного стану, визначають ефективність застосування засобів захисту.

          Увесь посадковий матеріал був придбаний в Нідерландах і подарований коледжу підприємцем з Чернівців. Дирекція, викладачі, студенти коледжу вдячні підприємцю за такий подарунок. Адже, період цвітіння тюльпанів за сприятливих кліматичних умов складає близько 2-3 тижнів, що дає змогу цілком насолодитися барвами цієї чудової весняної квітки, а бажаючим відвідати наше тюльпанове поле - зробити красиву світлину на фоні квітучого килима.

          Студенти СП1(б) групи  спеціальності «Садово-паркове господарство» 05.10.2020 р.  відвідали Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Центр складається з дендрологічного відділу, квітниково-декоративного, зоолого-тваринницького, колекційного відділу та зеленого класу.

 

          Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді вбачає своєю головною метою: масове залучення молоді до практичної природо-охоронної діяльності на основі набутих знань і ціннісних орієнтацій, дотримання систематичності і безперервності в організації еколого-натуралістичної роботи від шкільного віку до педагогічних кадрів і населення, виявлення і підтримка талановитих та обдарованих дітей, створення умов для їх творчого та інтелектуального розвитку, професійної самореалізації, формування вмінь та навичок в процесі гурткової роботи.

 

          На базі центру діють різні гуртки: «Юні аграрії», «Сучасне озеленення», «Юний бджоляр», «Сучасне овочівництво», «Цікава ентомологія», «Аматори рослинництва» та інші. В продовж року гуртки беруть участь в різноманітних конкурсах та акція, де займають призові місця.

          Незважаючи на карантинні обмеження студентів гостинно зустріли керівники центру, провели екскурсію, розповіли про основні напрями діяльності центру та запросили до участі в гуртках.


          29 вересня 2020 року студенти СП1(б) групи спеціальності «Садово-паркове господарство» здійснили екскурсію у міську  екологічну станцію.

        Працівники екологічної станції гостинно зустріли студентів, розповіли про історію станції, види рослин які вирощують та їх розмноження. Зустріч відбулася у теплій та дружній атмосфері.

        Студенти мали можливість ознайомитися з єдиною в місті земельною ділянкою, яка служить своєрідною лабораторією для проведення дослідних робіт. До її складу входять теплично-парниковий комплекс, аромостежка «Зелене аптека», стежина відчуттів, дендрарій, плодовий сад та куточок живої природи. Протягом п’яти останніх років ця навчально-дослідна земельна ділянка займає перше місце на всеукраїнському конкурсі.

 

         Завдяки міжнародній програмі GLOBE міська  екологічна станція стала відомою не тільки в місті, області, Україні, але й у світі. Міжнародним центром  GLOBE (США) за підсумком 2018 року вона визнана найкращим закладом України, нагороджена золотою медаллю та занесена на віртуальну дошку пошани. У теплично-парниковому комплексі вирощують близько 300 видів вазонових культур. Для кожної рослини є своя температура, полив та освітлення. Рослини вирощені у цих теплицях прикрашають клумби  Івано-Франківська. Теплиці тут залишилися ще з часів польського Станіславова і збереглися у непоганому стані.

          Щороку тисячі школярів і студентів займаються тут дослідженнями, результати яких презентують на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Міська екологічна станція є координаційно-методичним центром всієї природоохоронної та екологічно натуралістичної роботи закладів освіти міста. Проте найбільший ажіотаж викликали мешканці тераріуму у Міні-зоопарку. Відвідувачі мали можливість побачити колекцію метеликів світу та України, справжнього крокодила, удава та інших плазунів, тарганів та тарантулів, поспостерігати за різними видами черепах, жабок та ящірок. До речі, вже 4-й рік поспіль тут живе врятований лелека. Діти знайшли його неподалік лісу в Тернопільській області. Працівники екологічної станції доглядають за птахом. Кажуть, улюблена їжа - свіжа риба. Також тут живе каліфорнійський кролик і півень породи брама.  


          Студенти СП-2(б) групи спеціальності «Садово-паркове господарство» 09.09.2020 р. побували в розсаднику декоративних рослин «У Петровича». Це сімейне підприємство з великим досвідом вирощування декоративних рослин для саду, яке має власні багаторічні секретні традиції.

 

 

          Візитною карткою розсадника є успішні втілені проекти озеленення площадок і тисячі вдячних та щасливих клієнтів. У розсаднику пропонують багатий вибір ялівцю, туй, ялинок, модрини тощо. Найбільшим попитом у покупців користуються усі види туї та різноманітні кущі, зокрема вейгела та форзиція. Щоб іти в ногу з часом та відповідати тенденціям ринку, на території розсадника постійно розширюють видовий склад рослин.

 

 

          Студенти групи мали можливість ознайомитися з технологічними процесами вирощування різноманітних декоративних рослин. Кожна рослинка на території розсадника старанно доглянута. Адже весь декоративний садивний матеріал – це результат праці старанних і залюблених у свою справу людей!