Циклова комісія спеціальностей 201 «Агрономія» та 193 «Геодезія та землеустрій»

Загальна інформація

Адреса : 76492 м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 11, кабінет 109

Тел.: 0973721888

Електронна пошта: : аtaman1977@ ukr.net

Голова циклової комісії:

Джус Галина Михайлівна – викладач вищої категорії


Склад циклової комісії

          Костюк Богдан Андрійович – кандидат сільськогосподарських наук.

Викладач дисциплін: «Технології закритого грунту», «Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва»

          Електронна пошта: agrarcol@ukr.net

 

          Вихованець Віктор Ярославович – кандидат сільськогосподарських наук.

Викладач дисциплін: «Технологія зберігання та переробка сільськогосподарської продукції», «Захист рослин».

          Електронна пошта: viktor8468@ukr.net

 

          Орловський Руслан Михайлович – кандидат сільськогосподарських наук.

Викладач дисциплін: «Агрохімія, система застосування добрив», «Біотехнології», «Рослинництво», «Основи наукових досліджень»

          Електронна пошта: ruslanorlovsky@ukr.net

 

          Джус Галина Михайлівна – викладач вищої категорії

Викладач дисциплін: «Технології в галузях тваринництва», «Основи тваринництва і бджільництва», «Основи ветеринарії та зоогігієни», «Біологія і екологія»

          Електронна пошта: аtaman1977@ ukr.net

 

          Бандурак Василь Миколайович – викладач вищої категорії

Викладач дисциплін: ПДР, «Будова та експлуатація автомобіля», «Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху»

          Електронна пошта:

 

          Ґедзь Олег Петрович – викладач вищої категорії

Викладач дисципліни: «Сільськогосподарські машини»

          Електронна пошта: gedzoleg2@gmail.com

 

          Василів Ольга Іванівна – викладач I категорії

Викладач дисциплін: Кормовиробництво, «Ботаніка», «Насінництво з основами селекції»

          Електронна пошта: olgavas55@ukr.net

 

          Фодчук Любов Ярославівна – викладач I категорії

Викладач дисциплін: «Основи с/г виробництва, «Ботаніка з основами фізіології рослин», «Фізіологія рослин»

          Електронна пошта: bondar3296@ukr.net

 

         Бодак Ольга Богданівна – викладач I категорії

Викладач дисциплін:«Основи ґрунтознавства та геології; Топографічне і землевпорядне креслення», «Землеустрій населених пунктів», «Фотограмметрія»; «Земельний кадастр»

          Електронна пошта: olabohdaniwna@gmail.com

 

          Вагилевич Тетяна Вікторівна – викладач II категорії

Викладач дисциплін: «Основи геодезії», «Інженерна графіка в землеустрої», «Основи картографування», «Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система»

          Електронна пошта: tvagilevich@gmail.com

 

     


Навчальна робота

План роботи циклової комісії

Графік проведення консультацій викладачами комісії

Графік проведення відкритих занять

Графік взаємовідвідування занять

Звіти з проведеного студентами спеціальності 201 «Агрономія» анкетування в першому семестрі 2023-2024 н. р.


Про циклову комісію

Творче кредо:

"Не в кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні й майстерному застосуванні в житті всього того, що знаєш".

(Фрідріх Дістервег)

Перед сучасними вищими навчальними закладами стоїть завдання підготовки якісного фахівця, здатного поєднати в собі фундаментальні теоретичні знання з можливістю володіння сучасними інноваційними технологіями і практичними навичками Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі циклової комісії профілюючих дисциплін зі спеціальності 201 «Агрономія».

Циклова комісія є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший бакалавр» за галуззю знань 20 «Аграрні науки та продовольство», зі спеціальності 201 «Агрономія». Діяльність циклової комісії орієнтована на посилення науково-дослідницької спрямованості навчання та визначається поглибленим змістом програм на рівні національних стандартів освіти за переліком дисциплін, підготовку яких здійснюють викладачі комісії.

Як свідчать архівні документи перші відомості про циклову комісію відносяться до 1965 року із дня заснування навчального закладу та спеціальності «Агроном-організатор», циклову комісію тоді очолювала Вацеба Параска Василівна, пізніше Гошовська Марія Танасівна, яка передала свій досвід Федоришин Ользі Павлівні. З 2008 року і по сьогодні циклову комісію очолює Джус Галина Михайлівна.

У цикловій комісії працюють талановиті та ініціативні викладачі, які постійно дбають про підвищення свого професійного рівня, експериментують у навчальному процесі, беруть участь у конференціях, конкурсах та перебувають у центрі проведення виховної роботи у коледжі.

До складу циклової комісії входять:

 1. Костюк Б. А. – директор коледжу, кандидат сільськогосподарських наук, викладач вищої категорії;
 2. Вихованець В. Я. – завідувач технологічним відділенням, кандидат сільськогосподарських наук, викладач вищої категорії;
 3. Орловський Р. М. - кандидат сільськогосподарських наук, викладач вищої категорії;
 4. Бандурак В. М. - заступник директора з навчально-виробничої роботи; викладач вищої категорії;
 5. Джус Г. М. – голова циклової комісії, викладач вищої категорії;
 6. Василів О. І. – інспектор відділу кадрів, викладач вищої категорії;
 7. Фодчук Л. Я. – завідувач канцелярією, викладач вищої категорії;
 8. Гуринович З. В. – секретар навчальної частини, викладач I категорії;
 9. Ґедзь О. П. - викладач вищої категорії.

Кожен навчальний заклад славний своїми випускниками. Для кожного з них коледж – старт у доросле життя, трамплін у високість власних задумів і злетів. Як би не порозкидала доля випускників нашого коледжу, їх життєва дорога завжди повертається до рідної alma-mater, де відбувалося їх особистісне становлення. Кожен з них поніс у життя часточку рідного студентського дому, а разом з тим – у стінах коледжу залишив часточку своєї душі.

Особливо пишаємося нашими колегами, які в минулому закінчували наш навчальний заклад, а саме: Вихованець В. Я. – завідувач технологічним відділенням, кандидат сільськогосподарських наук, гарант освітньої програми спеціальності 201 «Агрономія», Бандурак В. М. - заступник директора з навчально-виробничої роботи, Василів О. І. – інспектор відділу кадрів, Гуринович З. В. – секретар навчальної частини, Фодчук Л. Я. – завідувач канцелярією. Їхня професійна діяльність – це найкраща реклама для підтвердження високого рівня надання освітніх послуг у коледжі, приклад для наслідування нинішнім студентам.

Головними напрямками роботи циклової комісії є:

 1. Реалізація педагогічної діяльності відповідно до Законів України, стандартів, положень та інших нормативних документів;
 2. Створення системи пошуку, розвитку й підтримки обдарованої молоді, стимулювання її до творчого саморозвитку та самовдосконалення;
 3. Організація та удосконалення індивідуальної роботи зі студентами;
 4. Удосконалення практичної підготовки студентів шляхом добору сучасних баз практики з потужним матеріально-технічним забезпеченням, тісної співпраці зі стейкхолдерами;
 5. Вивчення та запровадження в освітній процес новітніх освітніх технологій;
 6. Удосконалення форм та методів педагогічної діяльності для забезпечення постійного зростання фахової майстерності педагогів.

Педагоги циклової комісії впроваджують у навчально-виховний процес активні методи навчання, інноваційні технології оволодіння знаннями. При проведенні занять широко використовуються нестандартні методи (лекція-подорож, інтегровані заняття тощо), що активізує пізнавальну діяльність студентів. З метою підвищення власного інтелектуального рівня, студенти, крім основних занять, мають можливість брати участь у предметних олімпіадах, тематичних конкурсах, вікторинах, проявити себе у дослідницькій роботі відповідно до їх здібностей, нахилів та вподобань.

Для індивідуальної роботи зі студентами викладачі циклової комісії використовують особистісно-орієнтований підхід у навчанні, який враховує особистісний потенціал кожного студента, його вікові та психологічні особливості, рівень розвитку, що дає можливість творчо розвивати особливості студента. На своїх заняттях викладачі циклової комісії дають студентам не тільки міцні знання, а й реалізують виховну та розвиваючу мету.

На засіданнях комісії проводиться аналіз проведення екзаменаційно-залікових сесій та рубіжних атестацій студентів загальноосвітньої підготовки. Запрошуються та заслуховуються студенти, які мають академічні заборгованості та пропуски занять. Викладачами циклової комісії розробляються завдання щодо відпрацювання пропущених занять та складання академічної заборгованості. Слід відзначити системну і послідовну роботу кураторів в цьому напрямі, які впродовж навчального року не лише живуть внутрішнім життям ввірених їм академічних груп, а й підтримують тісний зв'язок з батьками, забезпечуючи при цьому достатньо високий рівень виховної роботи, адаптації та інтеграції студентів-першокурсників до життя коледжу.

Ведеться результативна робота щодо залучення студентів до загальноколеджівських виховних заходів, на яких вони гідно представляли свої групи; крім того, проводяться екскурсії, відвідуються тематичні виставки тощо.

Викладачі ЦК постійно працюють над підвищенням педагогічної майстерності, ведуть науково-дослідну роботу, беруть участь у конференціях різного рівня; за активну й творчу педагогічну діяльність, компетентність і професійну майстерність вони були нагороджені грамотами та листами подяки міського та обласного рівнів, мають сертифікати учасників всеукраїнських та міжнародних конференцій

Все це свідчить про те, що в коледжі створена творча атмосфера для професійного зростання викладачів. А їх професійні досягнення підкреслюють рівень їх можливостей по створенню комфортних умов для навчання і виховання студентів , забезпечення високого рівня професійної підготовки, розвитку їх творчості та формування особистісних якостей.

Робота циклової комісії багатогранна, але мета одна – забезпечити суспільство освіченими, висококваліфікованими фахівцями.